22

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

สภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลโนนคอม

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 vข้อมูลทั่วไป

      ที่ตั้งตำบล  เทศบาลตำบลโนนคอม ได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคอม เป็นเทศบาลตำบลโนนคอม โดยประกาศกระทรวงมหาดไทย ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศทั่วไป   เล่มที่ 1๒๙   ตอนพิเศษ ๗๘ง วันที่ 1๐ พฤษภาคม  25๕๕๕  สำนักงานเทศบาลตำบลโนนคอมตั้งอยู่ที่    บ้านท่าขาม หมู่ที่ 4     ถนนหนองเขียด–วังสวาบ ตำบลโนนคอม  อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น อยู่ห่างจากจังหวัดขอนแก่นไปทางทิศตะวันตกประมาณ 108  กิโลเมตร

        อาณาเขต 

 เทศบาลตำบลโนนคอม   มีเนื้อที่ประมาณ   17   ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ 

10,625  ไร่  มีอาณาเขตติดต่อ  ดังต่อไปนี้

ทิศเหนือ  ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลภูผาม่าน  อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น

ทิศใต้    ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ

ทิศตะวันออก  ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเขียด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

ทิศตะวันตก   ติดต่อกับเทศบาลตำบลภูผาม่าน อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น

เขตพื้นที่ในความรับผิดชอบ  

ตำบลโนนคอม  ประกอบด้วย  ๗  หมู่บ้าน  ดังนี้

1. บ้านโนนคอม     หมู่ที่  1        นายทองล้วน      ซื่อตรง        ผู้ใหญ่บ้าน

๒. บ้านเซินเหนือ     หมู่ที่  ๒        นายฐิติกร          แก้วคำ         ผู้ใหญ่บ้าน

. บ้านเซินใต้        หมู่ที่  3        นางนงนุช         ชัยมหา         กำนัน

. บ้านท่าขาม        หมู่ที่  4        นายสมศักดิ์       พรมพารักษ์    ผู้ใหญ่บ้าน

. บ้านป่ากล้วย      หมู่ที่  5        นายร้อย           บุญมา         ผู้ใหญ่บ้าน

. บ้านป่ากล้วย      หมู่ที่  6        นายเดือน          จุลกลาง      ผู้ใหญ่บ้าน

. บ้านหนองนกทา  หมู่ที่  7        นายสง่า           สีหานาค       ผู้ใหญ่บ้าน

. บ้านหนองบัวทอง หมู่ที่  8        นายไสว           ตราทิพย์        ผู้ใหญ่บ้าน

 

ภูมิประเทศ

พื้นที่เทศบาลตำบลโนนคอม  ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบและมีลำน้ำหลายสาย

ไหลผ่าน คือ  ( ลำน้ำเซินไหลผ่าน  หมู่ 2, 3, 4 ) , ลำห้วยทราย  ( ไหลผ่าน  หมู่ที่ 5, 6 ) ,  ลำห้วยลึก  ( ไหลผ่าน  หมู่ที่ 3, 4 ) และลำห้วยน้ำซำ  (ไหลผ่าน  หมู่ที่ 1 )   ในฤดูฝนจำมีน้ำมากและไหลเอ่อล้นจนทำให้เกิดน้ำท่วมขังเป็นประจำ

จำนวนประชากร 

 

ประชากรทั้งสิ้น   2,๓๖๔   คน   แยกเป็น   ชาย    1,๑๙๙  คน   เป็นหญิง  1,๑๖๕ คน  มีความหนาแน่นหนาแน่น   เฉลี่ย     -    คน / ตารางกิโลเมตร

vศักยภาพทางเศรษฐกิจของเทศบาลตำบลโนนคอม 

  

     การเกษตรกรรม 

 

  - ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม   ทำนา  ทำไร่

 

อาชีพเสริมหลังจากทำ ทำนา ทำไร่  เพาะเห็ดขาย ได้แก่

 

การทำสวน  เช่น  สวนพริก สวนผัก ที่มีชื่อเสียงได้แก่

 

vสภาพทางสังคม

 

ด้านการศึกษา 

 

มีสถาบันการศึกษาในระดับก่อนวัยเรียน  ประถมศึกษา(ขยายโอกาส) และมีจำนวนเด็กเล็ก 

เด็กนักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา 


หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ข่าวเปิดสอบงานราชการ

หนังสือราชการ ของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น