22

ข่าวประชาสัมพันธ์

20 เมษายน 2560     เรื่องการใช้แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมิชอบประจำปีงบประมาณ 2560


9 มิถุนายนน 2560    เรื่อง ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาสีปี (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2561 - 2564


 25 กันยายน 2560      เรื่องขอความอนุเคราะห์การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล 


28 กันยายน 2560      เรื่อง: ใช้เทศนาปี พ.ศ. 2561


4 ตุลาคม 2560         หัวเรื่อง: ศูนย์สุขภาพหัวเรื่อง: สุขภาพจิตหัวเรื่อง: ความสามารถและหัวเรื่อง: หัวเรื่อง: หัวเรื่อง: จังหวัดอุบลราชธานีหัวเรื่อง    


9 ตุลาคม 2560         เรื่องการประกาศใช้แผนปฏิบัติการฉบับที่ 4 (25614-2564) ฉบับเพิ่มเติมที่ 1


11 พฤศจิกายน 2560   เรื่องการใช้แผนงานในการดำเนินงานเทศบาลเมืองปีงบประมาณ 2561 - 2563 


13 พฤศจิกายน 2560   เรื่องเผยแพร่แผนงานประจำปีงบประมาณ 2560


29 พฤศจิกายน 2560   เรื่อง รายงานการแสดงผลการดำเนินงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรี ที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาล (รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2560)


 

3 ธันวาคม 2561         งบการเงินและงบการเงินอื่น ๆ ปี 2525


 23 มกราคม 2561       เรื่องประกาศติดตามผลแผนพัฒนาสามปี 2560-2563 


 23 มกราคม 2561       เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารประจำปี 2561


 23 มกราคม 2561       เรื่องหลักเกณฑ์การดำเนินการตามนโยบายของนายกเทศมนตรีประจำปี 2560 


 9 เมษายน2561         เรื่องประกาศติดตามผลและประเมินผลแผนงาน 


 8 ตุลาคม 25461        เรื่องการรับร้องเรียน / ร้องทุกข์ 


 9 ตุลาคม 2561          ประกาศกระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานพนักงานพนักงาน เทศบาลตำบลโนนคอม 


 9 ตุลาคม 2561        ประกาศเทศบาลตำบลโขนรายปี 2562 


16 ตุลาคม 2561     จังหวัดขอนแก่นมอบอำนาจให้เทศบาลนครดำเนินการผ่านการประเมินความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อย


25 ตุลาคม 2561     เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 


25 ตุลาคม 2561     เรื่อง ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562


16 ธันวาคม 2561  เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561


27 ธ้ันวาคม 2561 เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2561  


27 ธันวาคม 2561 เรื่อง งบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ข่าวเปิดสอบงานราชการ

หนังสือราชการ ของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น