22

ข่าวประชาสัมพันธ์

20 เมษายน 2560      เรื่องการใช้แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมิชอบประจำปีงบประมาณ 2560

25 กันยายน 2560      เรื่องขอความอนุเคราะห์การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล

28 กันยายน 2560      เรื่องกาการใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  พ.ศ. 2561

4 ตุลาคม 2560         เรื่องหัวเรื่อง: ศูนย์กำหนดหัวเรื่อง: สุขภาพอนามัยหัวเรื่อง: ความสามารถและหัวเรื่อง: ด้านด้านหัวเรื่อง: ด้านปลอดภัยหัวเรื่อง: จังหวัดอุบลราชธานีหัวเรื่อง:

                               หัว   เรื่อง: หัวเรื่อง: การพ.ศ. 2560 

9 ตุลาคม 2560         เรื่องการประกาศใช้แผนปฏิบัติการฉบับที่ 4 (25614-2564) ฉบับเพิ่มเติมที่ 1

11 พฤศจิกายน 2560  เรื่องการใช้แผนงานในการดำเนินงานเทศบาลเมืองปีงบประมาณ 2561 - 2563 

13 พฤศจิกายน 2560  เรื่องเผยแพร่แผนงานประจำปีงบประมาณ 2560

3 ธันวาคม 2561        งบการเงินและงบการเงินอื่น ๆ ปี 2525

23 มกราคม 2561      เรื่องประกาศติดตามผลแผนพัฒนาสามปี 2560-2563 

23 มกราคม 2561      เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารประจำปี 2561

23 มกราคม 2561      เรื่องหลักเกณฑ์การดำเนินการตามนโยบายของนายกเทศมนตรีประจำปี 2560 

9  กุมภาพันธ์  2561   เรื่อง ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ.2540 

31 พฤษภาคม 2561   เรื่อง ประชาสัมพันธ์และแจ้งสถานที่ตั้งของสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น (สาขาขุมแพ) ani new02 1

หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ข่าวเปิดสอบงานราชการ

หนังสือราชการ ของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น