22

ข่าวประชาสัมพันธ์

20 เมษายน 2560     เรื่อง  ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2560

25 กันยายน 2560     เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล

28 กันยายน 2560     เรื่อง การใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

4 ตุลาคม 2560        เรื่อง  การจัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย  น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากและแผ่นดินถล่ม ของเทศบาลตำบลโนนคอมประจำ ปีงบประมาณ 2560 

9 ตุลาคม 2560        เรื่อง การประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.(25614-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

11 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง การใช้แผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาล 3 ปี ของเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2563 

13 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

3 ธันวาคม 2561       เรื่อง งบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ข่าวเปิดสอบงานราชการ

หนังสือราชการ ของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น