22

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

2 สิงหาคม 2560      เรื่อง โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านป่ากล้วย หมู่ 5

2 สิงหาคม 2560      เรื่อง โครงการยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่ากล้วย หมู่ 6

2 สิงหาคม 2560      เรื่อง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัวทอง หมู่ 8

2 สิงหาคม 2560      เรื่อง โครงการซ่อมแซมลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่ากล้วย หมู่ที่ 6

5 กันยายน 2559      เรื่อง สอบราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ เพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.)  เอกสารเพิ่มเติม  

18 สิงหาคม 2559    เรื่อง โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและบ่อพักเพือส่งน้ำไปใช้ในการเกษตร หมู่ที่ 8 เอกสารเพิ่มเติ่ม  1  2

16 สิงหาคม 2559    เรื่อง โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5

24 พฤษภาคม 2559 เรื่อง โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทาง บ้านป่ากล้วย หมู่ 5 - บ้านท่าขาม หมู่ 4

18 ธันวาคม 2558    เรื่อง โครงการลงหินคลุกถนนภายในหมู่บ้านและเข้าพื้นที่ทำการเกษตร หมู่ที่ 7

หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ข่าวเปิดสอบงานราชการ

หนังสือราชการ ของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น