22

คู่มือสำหรับประชาชน ตาม พ.ร.บ.อำนวยความสะดวก

เรื่องที่ 1 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยผู้ป่วยเอดส์ (HIV)

เรื่องที่ 2 การลงทะเบียนและยืนคำขอรับเบี้ยยังชีพผู้พิการ

เรื่องที่ 3 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยผู้สูงอายุ

เรื่องที่ 4 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

เรื่องที่ 5 การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร

เรื่องที่ 6 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

เรื่องที่ 7 การจดทะเบียนพาณิชย์ %28ตั้งใหม่%29 ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา

เรื่องที่ 8 การจดทะเบียนพาณิชย์ %28เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน%29 ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา

เรื่องที่ 9 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา

เรื่องที่ 10 การขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง

เรื่องที่ 11 การรับชำระภาษีป้าย

เรื่องที่ 12 การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน

เรื่องที่ 13 การแจ้งถมดิน

เรื่องที่ 14 การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

เรื่องที่ 15 การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ

เรื่องที่ 16 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป

เรื่องที่ 17 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์

เรื่องที่ 18 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ

เรื่องที่ 19 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ

เรื่องที่ 20 การแจ้งขุดดิน

เรื่องที่ 21 การช่วยเหลือสาธารณะภัย

เรื่องที่ 22 การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่

เรื่่องที่ 23 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดเก็บ และขนสิ่งของปฏิกูล

เรื่องที่ 24 การรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ของประชาชน

เรื่องที่ 25 การขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งของปฏิกูล

เรื่องที่ 26 คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องรับร้องเรียน/ร้องทุกข์

หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ข่าวเปิดสอบงานราชการ

หนังสือราชการ ของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น