22

ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวกับเทศบาล

1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขถึงฉบับที่ 13 พ.ศ.2552

2. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของภาครัฐ

3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกข้อบังคับการประชุมสภา

4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและตรวจเงินแผ่นดินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547

5. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่่าด้วยข้อบังการประชุมสภา พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติม

6.ระเบียบกระทรวงหมาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 

7. ระเบียบกระทรวงหมาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541และแก้ไขเพิ่มเติม

8. ระเบียบบริหารงานบุคคลท้องถิ่น พ.ศ.2542

หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ข่าวเปิดสอบงานราชการ

หนังสือราชการ ของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น